Jdi na obsah Jdi na menu
 


Agrosymboly kruhy v obilí

Jako kruhy v obilí nebo jinak také agrosymboly jsou označovány jevy, kdy se v ploše osázené obilím nebo jinou zemědělskou plodinou vytvoří pravidelné geometrické obrazce polehnutím rostlin. Toto polehnutí nebylo způsobeno podle některých lidí mechanicky, ale zatím dosud neznámým vlivem. Podle odpůrců těchto teorií se jedná o lidský či přírodní výtvor.
Historie a stručný popis jevu

2007

Ze stručných zpráv ve starých kronikách vyplývá, že se lidé setkávali s kruhy v obilí již minimálně od 17. století. Systematický zájem a pokusy o vysvětlení příčin vzniku uvedeného jevu se datuje od 70. let 20. století, kdy v celém světě vznikly stovky organizací, které shromažďují dokumentaci o jednotlivých jevech s cílem objektivně posoudit možné příčiny jejich vzniku a především vyloučit ty jevy, kdy se prokazatelně jedná o zásah člověka.

Ze záznamů vyplývá, že pozorované jevy se postupně stávají více a více složitými. Zpočátku byly zaznamenávány především útvary ve tvaru kruhu nebo elipsy, často jako systém soustředných nebo vzájemně se dotýkajících kružnic. V poslední době se však objevují snímky velmi komplikovaných obrazců, kde jsou kombinovány kruhy se čtverci, obdélníky trojúhelníky a mezikružími.

Společným rysem všech pozorovaných agrosymbolů je fakt, že jsou tvořeny polehlými plochami zemědělských kulturních rostlin, které jsou ohnuty těsně nad zemí, nejsou zpřelámány a po jistém období jsou obvykle rostliny schopny dalšího růstu. Základní plodinou s výskytem agrosymbolů je obilí, jsou však hlášeny a dokumentovány kruhy vzniklé v kukuřici, vojtěšce, řepce nebo tabáku. Otázkou zůstává, zda do této kapitoly patří i obrazce pozorované v ledu, sněhu, na písku nebo i asfaltu.
[editovat]
Průzkum jevu

Velká řada objevených obrazců byla poměrně pečlivě zkoumána z řady různých aspektů. Obvykle se průzkumníci zaměřili na:
Způsob položení rostlin – ten se pokládá za základní faktor pro rozlišení mezi obrazcem způsobeným člověkem (rostliny jsou zpřelámány a často leží chaoticky) nebo je způsoben neznámým faktorem (rostliny jsou pouze těsně nad zemí ohnuty a leží pravidelně vedle sebe jako by byly pečlivě urovnány, po několika dnech jsou schopny dalšího růstu).
Chemické složení půdy – obvykle byly odebrány vzorky ze zasažené plochy a současně z vedlejší nezasažené plochy. Prakticky v žádném případě nebyly nalezeny výrazné rozdíly v obsahu anorganických prvků nebo zkoumaných organických látek.
Radioaktivita – měření vyzařovaného radioaktivního záření v oblasti uvnitř a vně zasažené plochy nebyly zaznamenány rozdíly.
Magnetické jevy – uvádí se, že v některých případech byly zaznamenány anomální magnetické jevy a v několika případech hlásili průzkumníci netypické chováni střelky kompasu jako otáčení kolem osy nebo kmitání.[zdroj?]
Psychické projevy – jsou zřejmě nejmarkantnějším hlášeným projevem u tzv. „pravých“ kruhů, tedy obrazců údajně nezpůsobených činností člověka. Řada senzitivních osob hlásí v oblasti při vstupu do obrazce neobvyklé fyziologické projevy jako návaly slabosti, motání a bolesti hlavy, nesoustředěnost, zrychlený srdeční tep nebo náběh na omdlení. Nedostatkem těchto hlášení je fakt, že jde čistě o subjektivní pocity, které nelze nijak kvantifikovat[zdroj?]
Psychotronické projevy – ve velké většině případů „pravých kruhů“ ohlašuje přivolaný senzibil netypické vlastnosti prostředí a při měření nachází odlišné chování virgule, magického kyvadla a dalších měřicích prostředků ve srovnání s okolní nezasaženou krajinou.
[editovat]
Hypotézy o původu jevu

Dnes je pokládáno za prokázané[zdroj?], že všechny zde uváděné jevy nemají stejnou příčinu vzniku a je pravděpodobné, že ani všechny obrazce, jejichž vznik nebyl doposud vysvětlen jako působení přirozených faktorů, nevznikly stejným mechanizmem a z jediného důvodu.
[editovat]
Obrazce vytvořené člověkem

Určitá část zaznamenaných obrazců byla nepochybně vytvořena člověkem. V některých případech se autoři kruhu sami veřejně přihlásili, někdy byli dodatečně odhaleni policií nebo skupinami, zabývajícími se touto problematikou. Jako důvody pro toto jednání se uvádí:
Recese
Snaha prokázat hloupost pokusů o jiné, než přirozené vysvětlení původu obrazců
Zabavit se
Finanční zisk (natáčení televizními štáby na vlastním pozemku, fotografie v novinách, placená reklama, natáčení sci-fi atp.)
Snaha o vlastní zviditelnění
Duševní porucha

Společným znakem, který velmi často spolehlivě umožní identifikaci těchto lidských výtvorů je použití nějakého mechanického prostředku, který způsobí polehnutí plodin. Někdy je část nebo většina polehlých stébel rostlin zlomena nebo jinak mechanicky poškozena. Při zvláště amatérské práci je pak oblasti kruhu možno objevit čerstvé lidské stopy nebo i vystopovat cestu, kterou se tvůrci kruhu k místu své činnosti dostávali. Tvůrci se ale téměř vždy snaží dosáhnout toho, aby bylo jejich dílo označeno proutkaři jako pravé a snaží se aby zlomených stébel bylo co nejméně a aby jejich ornament byl co nejpřesvědčivější. V praxi je však obvykle již při prvotním průzkumu obrazce nutno počítat s tím, že se v okolí agrosymbolu pohybovaly desítky osob, které jej ze zvědavosti navštívily ihned po jeho objevu a nečekaly až na příjezd specializovaného týmu expertů.

Zvyšování složitost zaznamenávaných úkazů může být také důkazem o významném podílu lidského faktoru na vzniku kruhů. Zatímco v počátečním stádiu stačilo vyrobit jednoduchý kruhový útvar, dnes vznikají složité konstrukce na bázi fraktálů, které ukazují na zvýšenou náročnost tvůrců obrazců na vlastní práci.
[editovat]
Postup výroby

Kruhy se podle jejich tvůrců vyrábějí následujícím způsobem:
Na pole, kde má být kruh vyroben, se jeho tvůrci dostaví vybaveni různě dlouhými prkny, provazy, tyčemi a pásmem na měření.
Počasí se volí tak, aby bylo obilí vlhké - nedojde tak ke zlomení stébel
Pro příchod se volí stopy od traktoru nebo místa, kde je půda ztvrdlá a boty nezanechají otisky. Případně tvůrci využijí speciální obuv (např. připomínající sněžnice).
Samotné kruhy jsou vyráběny pomocí prken, na nichž kráčí člověk podobně, jako by na lyžích kráčel bokem do svahu. Prkna se ovládají i pomocí provazů. Obilí je pak rovnoměrně polehlé a prkna rozloží váhu tak, že klasy nejsou poškozené. Polehlé obilí také zajistí, že na půdě nezůstanou otisky bot ani prken.

Vyměření může být provedeno následujícími způsoby:
Vzdálenost u prostých kruhů se odměřuje provazem či položením jednoho konce prkna do středu budoucího kruhu, větší obrazce se vyměřují pomocí několika lidí.
Po osetí pole se vyměření důležité body budoucího komplikovaného agrosymbolu a vyznačí kolíky. Tyto kolíky rychle překryje rostoucí obilí. Podle kolíků se později vytvoří agrosymbol a kolíky se odstraní.
K vyměření se při vytváření velkého obrazce využije navigace GPS. Vzrůst komplikovanosti agrosymbolů by pak bylo možné vysvětlit zvýšením přesnosti a dostupnosti příručních GPS navigací.
[editovat]
Atmosférické jevy

V případě některých velmi jednoduchých plošných útvarů lze akceptovat i vysvětlení vzniku kruhů působením atmosférických dějů. Uvažujeme přitom o působení lokálních menších vzdušných vírů, které jsou analogy tornád a v místě svého působení způsobí polehnutí vegetace ve tvaru kruhu. Výskyt těchto jevů i na našem území byl v minulosti mnohokrát dokumentován.

Podobně může například působit i pokus o přistání vrtulníku, kde pohyb vzduchu vyvolaný rotorem vede ke vzniku vzdušného víru lokálního významu.
[editovat]
Vlastnosti půdního podloží a biologické vlivy

Poměrně často jsou hlášeny jevy anomálního růstu vegetace v určité lokalitě, kdy lze poměrně velmi snadno odlišit oblasti, v nichž mají zemědělské rostliny výrazně odlišné vlastnosti (velikost, zbarvení…) od okolí. Obvykle se přitom jedná o předchozí lidský zásah do terénu – základy starých budov, trasy ropovodů a inženýrských sítí, hnojení, pohřebiště. Zároveň se zde prakticky nikdy nejedné o úzce lokalizovanou oblast s polehnutím vzrostlé vegetace.

Spekuluje se také o tom, že přítomnost spór některých druhů škodlivých hub v omezené lokalitě by mohla vyvolat místní úhyn rostlin v určité omezené oblasti. Uvedená teorie však nevysvětluje pouhou poléhavost vegetace s možností dalšího růstu rostlin.
[editovat]
Energetický vliv sil planety Země

Jako nejpřijatelnější vysvětlení uváděných jevů, které neleží v oblasti klasických fyzikálně-chemických projevů hmoty, se jeví často opakované tvrzení, že vznik agrosymbolů je pokusem o komunikaci naší planety s lidmi jako nejmocnějším fyzikálním projevem na Zemském povrchu. Bylo činěno mnoho pokusů o převedení řeči agrosymbolů do smysluplného jazyka včetně zapojení výkonné počítačové techniky, doposud však bezvýsledně. Je přitom třeba vzít v úvahu, že doposud chybí striktní oddělení agrosymbolů vzniklých jako důsledek recesistické činnosti několika skupin od reálně vzniklých symbolů.
[editovat]
UFO a mimozemšťané

Stejně jako v předchozím bodu je možno uvažovat o možnosti, že se s námi mimozemská civilizace snaží komunikovat pomocí vzniku obrazců ve vegetaci.
[editovat]
Světelné koule

Další teorií je, že kruhy v obilí jsou vytvářeny světelnými koulemi neznámého původu. Tyto světelné koule byly údajně pozorovány náhodnými lidmi, vyfotografovány a filmovány; fotografický a filmový "záznam" byl však vytvořen počítačovou animací.[1]
[editovat]
Elektromagnetické záření

Americký biofyzik William Levengood došel k závěru, že rostliny obilí uvnitř kruhu mají mnohem delší kolínka nežli mimo ně.[2] Experimentálním zkoumáním zjistil, že velikost kolínek je ovlivněna elektromagnetickým zářením. Biologové to vysvětlují růstem v kolínkách při snaze o znovunapřímení polehlých stébel.
[editovat]
Nový způsob přenosu energie

Podle některých zdrojů existuje v současné době možnost přenosu energie pomocí nových technologií, jejichž použití by mohlo vyvolat vznik pozorovaných agrosymbolů. Uvedená teorie patří do skupiny konspirační teorie, která předpokládá, že současné vlády vyspělých států disponují informacemi, které by mohly posunout současný technologický stav průmyslu, ale raději tyto informace zatajují s ohledem na stabilitu ekonomiky celé planety.

Pana Jerzy Szpuleckiho z Wylatowa udivilo, že před spaním 22. července 2000, kolem 0:15 hodin, zhasla veškerá světla v jeho domě. Pak spatřil divné červené světlo, které přicházelo z nebe. Mělo tvar kruhu o šířce asi 20 metrů a zpočátku bylo asi 500 metrů nad stromy na levé straně pole. Když se světlo přiblížilo asi na 80 metrů, všiml si jakési bílé mlhy, která objekt obklopovala. Uprostřed bylo zvláštní jádro, které se otáčelo. Když byl objekt asi 20 metrů nad polem, z objektu vylétaly jiskry k zemi. Poté se z objektu vysunula obrovská ramena do 4 stran, a na jejich konci byly fialové koule. Ramena byla tak jasná, až jej bolely oči. Záře osvětlila celý pokoj. Poté objekt odletěl. Vše trvalo asi 7 minut.

Pan Szpulecki do té doby neslyšel o agrosymbolech, a tak jej udivilo, když se následujícího rána dozvěděl, že na zmíněném poli je piktogram. Ten měl tvar kříže, na jehož koncích byly kruhy a mezikruží, a tak připomněl Jerzymu tvar objektu z předcházející noci. Převzato z: http://www.zahady.cz/index.php?strw=rd&id=197http://www.youtube.com/watch?v=CXNw30s00BwJak vznikají agrosymboly? Je to snad opravdu snaha mimozemských civilizací o komunikaci? Nebo chce s námi hovořit sama naše matička Země? Nebo je to jen snaha různých vtipálků? Anebo snad za vznik kruhů v obilí a jiných symbolů v kulturních plodinách vděčíme něčemu či někomu jinému?

Tak to je kolem této záhady jeden okruh otázek. Ale pak je tu ještě jiný okruh otázek. Snad i důležitějších. Opravdu chceme přijít této záhadě na kloub? Neztratíme objevenou „pravdou" víc, než získáme? Kdo ví. Sám, po tom, co jsem v dětsví zažil, váhám několik let pravdu zveřejnit... Snad právě pro tu ztrátu krásy tajemna. Tak tedy již brzy! Zde na těchto stránkách v neuvěřitelném a přesto pravdivém příběhu Ash!Zprávy o objevení kruhů se v SSSR datují již od počátku 70. let 20. století a jejich počet přesáhl 50 agrosymbolů. Jejich přehled najdete na stránkách (1).


Ruští badatelé se zmiňují o některých hypotézách.
nejrozšířenější verze – mikrotornádo, vzdušné víry. V případě jednoduchých kruhů je možné tuto hypotézu zastávat, ovšem v případě složitých piktogramů nelze vše svést na slepé síly přírody a inteligentní víry.
Další rozšířená verze – kruhy vyrábí posádky UFO. To není možné vyloučit, ovšem neznáme ani podstatu UFO.
Ruský fyzik, kandidát fyzikálně matematických věd Andrej Olchovatov nevylučuje, že kruhy jsou důsledkem energetické výměny mezi zemskou kůrou a atmosférou.
Roman P. Oleksjuk vyslovil hypotézu o tom, že kruhy na polích, v obilí, v trávě i na sněhu, vznikají působením stojatých elektromagnetických vln.
Kruhy – je to kolektivní proces “rozumné” pšenice. Proč nepřisoudit rostlinám vlastní mínění? S tím, že mezi stromy, rostlinami probíhá výměna informací, souhlasí dnes každý biolog. Ale kam až může takové informační výměna dojít?
Ezoterické vysvětlení podal C.N. Lazarev ve své druhé knize “Diagnostika karmy”.
Kruhy vytváří kulové blesky

Během sledování ruských kruhů byla sledována řada fyzikálních charakteristik různými přístroji. Nebyly zjištěny žádné změny při sledování kruhů v infračerveném, ultrafialovém světle, rentgenovém záření a beta záření – vše v normě. Ovšem na hranicích kruhů bylo naměřeno 1,5 krát vyšší alfa záření.

Z 51 agrosymbolů v SSSR a Rusku (z toho 23 detailně prozkoumaných), jsou všechny na 5 pruzích o šířce 100 – 150 km.

Dva nepřesné pásy vedou přes západní Ukrajinu a Pskov. Tři základní pásy – jih Ruska, na střením Polosu a severně Moskvy. Všechny tři pásy nejsou rovnoběžné a pokud je prodloužíme, protínají se v jižní Anglii, kde vzniká nejvíce agrosymbolů. (Jde o epicentrum kruhů?)

Větší množství kruhů je v Krasnodarském kraji (linie Jejsk – Novokubansk – Labinsk). Zde jsou kruhy obzvláště geometricky složité, neboť právě zde se objevují nejdéle. Je zajímavé, že právě zde je oblast, kde se nachází množství kamenných památníků – kavkazské dolmeny.

Další pás probíhá Kurskou – Voroněžskou – Volgogradskou oblastí.

Severní pás probíhá linií – sever Vitebské oblasti – sever Moskovské oblasti – Tomská oblast. Kruhy se objevily v místech uprostřed lesů, daleko od lidí a cest. Proto také čas vzniku kruhů nemůže být přesně určen. Severní kruhy jsou jednoduché obrazce, pouze jediný složitější piktogram byl ve Vitebské oblasti. Ani na severu ani ve střední části výskytu kruhů nejsou žádné megalitické stavby.

Kruhy se vyskytují převážně na pšeničných polích, jen v 10 – 15 % na polích s ovšem, žitem, ječmenem.


Ani v Anglii, ani Rusku, tím méně v jiných zemích se neobjevila kopie již jednou vytvořeného piktogramu. Vše jsou originály. Nehledě na ohromnou variabilitu tvarů – existují již tisíce různých tvarů – lze u nich vysledovat společné příznaky a charakteristické rysy.
ve všech zemích se nejprve objevují jednoduché kruhy a jejich kombinace
kombinace kruhů a linií
zvýšení složitosti a kombinací tvarů do fraktálních obrazců

Zatímco Anglie se nachází ve třetí etapě složitosti, Rusko vstoupilo teprve do 2 etapy.

Proces vzniku kruhů není provázen žádným zvukem, světlem, a existují stovky míst, kde noční pole nejsou sledovány žádnými svědky. Přesto se v Rusku našlo několik svědků, kteří tvrdí, že byli svědky vzniku kruhů. Šlo prý o velmi rychlý proces – jejich svědectví hovoří o 1 sekundě do několika málo minut. Není ani jediné svědectví, které by mluvilo o delším časovém období, kromě těch, kdy “večer nic nebylo, ráno byl piktogram”.

V Anglii existují rovněž podobná svědectví. Podle jednoho případu svědci viděli vznik kruhu přímo na poli u rezidence britského premiéra!

Jiná svědkyně, vyrušená svým psem, viděla, jak na několik sekund neznatelné víření vzduchu vytvořilo nedaleko od ní nevelký kroužek. Ve Wiltshire se stal případ, kdy se pole náhle rozestoupilo vírem, svědci viděli pouze, jak se nad daným místem strhl vítr.

Z těchto případů nevyplývá, kromě zpráv o větru, nic mimořádného. Překvapivě také chybí zprávy o UFO, které by se k nálezům piktogramů vztahovaly. To znamená, že dosud nejsou zprávy o tom, že by proces vzniku kruhů provázely nějaké viditelné efekty.